posk

Veřejný závazek


Domov pro seniory je součástí Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace se sídlem Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek, kterou zřizuje Statutární město Frýdek-Místek. Domov pro seniory poskytuje celoroční pobytové služby uživatelům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.Poslání


Prostřednictvím pobytové služby domova pro seniory poskytujeme pomoc a podporu uživatelům, kteří již nemohou žít ve svém vlastním domácím prostředí. Uživatelům vytváříme důstojné, bezpečné a vlídné prostředí a zajišťujeme důslednou ochranu jejich práv. Poskytování pomoci a podpory vychází z individuálně určených potřeb uživatelů a usiluje o motivující a aktivní působení na uživatele tak, aby prožili plnohodnotné stáří ve společnosti nejen svých vrstevníků, ale i v běžné společnosti.Základní činnosti


Domov pro seniory Penzionu pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace poskytuje následující základní činnosti:Cílová skupina


Sociální služba je určena seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Službu neposkytujeme z těchto důvodů:

  1. Poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb (cílová skupina).
  2. Nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
  3. Zdravotní stav osoby (zájemce) vylučuje poskytnutí sociální služby v domově pro seniory (zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití).
  4. Osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl Poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytování sociálních služeb a to z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.Cíle domova pro seniory
Zásady služby
Kapacita a rozsah poskytované sociální služby


Kapacita služby je pro 14 uživatelů 24 hodin denně.Věková struktura


 

 

 

admin: Tomáš Pelc