posk

Informace pro zájemce o sociální službu


Základní informace o poskytování odlehčovací služby Vám poskytne sociální pracovnice na telefonním čísle 558 417 309 nebo na mobilním čísle 731 659 187, případně e-mailu sluzby@penzion-fm.cz, anebo osobně v sídle Penzionu pro seniory Frýdek-Místek na adrese Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek – po předchozím telefonickém dojednání termínu schůzky.


a) Podání žádosti o poskytnutí sociální služby

Před uzavřením smlouvy o poskytnutí sociální služby dochází k jednání o přijetí se zájemcem a podání písemné žádosti (viz Formuláře ke stažení).

Jednání se zájemcem může probíhat:

Jednání se zájemcem probíhá vždy za účasti osoby (zájemce), která má o službu zájem. V případě omezení svéprávnosti zastupuje zájemce soudem ustanovený opatrovník, vždy však za přítomnosti samotného zájemce o službu.

Zájemce je seznamován o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby. Na základě potřeb a přání zájemce jsou definovány jeho osobní cíle a vymezen Rozsah a způsob poskytování sociální služby, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby.

V případě naplněné kapacity sociální služby je žádost zařazena do databáze (pořadníku) žadatelů. Zařazení do pořadníku žadatelů a následné uzavření smlouvy doporučí sociálně zdravotní komise ve složení: ředitel organizace, sociální pracovnice, vedoucí úseku péče o klienty, vrchní sestra. O zařazení do pořadníku žadatelů je zájemce písemně informován.


Důvody pro odmítnutí uzavření smlouvy:

Zájemce bude vždy informován o vyhovění či nevyhovění žádosti. V případě odmítnutí žádosti, sociální pracovnice sdělí tuto informaci písemně s uvedením důvodu odmítnutí a poskytne informace o alternativním řešení v jiných sociálních službách.


b) Smlouva o poskytnutí sociální služby

Pokud dojde ke shodě mezi žadatelem a poskytovatelem sociální služby, tzn., že Penzion pro seniory Frýdek-Místek je schopen napomoci při naplňování potřeb zájemce a zájemce akceptuje podmínky poskytování těchto služeb, dochází k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.

Uzavřením smlouvy se upravují vztahy mezi žadatelem a Penzionem pro seniory Frýdek-Místek, tj. stanovují se bližší podmínky poskytování sociální služby.

Smlouva obsahuje: označení smluvních stran, ujednání o druhu sociální služby, rozsah a způsob poskytování služby, místo a čas poskytování služby, výši a způsob úhrady, ujednání o dodržování vnitřních pravidel, podmínky ukončení sociální služby, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, doba platnosti smlouvy, závěrečná ustanovení.

Sociální pracovnice podrobně seznámí zájemce s obsahem smlouvy, adekvátním způsobem zájemce s omezením svéprávnosti či zájemce s poruchou zraku nebo sluchu.

Před uzavřením smlouvy žadatel předloží: nový posudek lékaře (pokud je původní staršího data), případně další dokumenty (rozhodnutí soudu o změně svéprávnosti, ustanovení opatrovníka apod.).


c) Informace o úhradách

Úhrada za poskytované služby je stanovena sazebníkem úhrad (viz. Formuláře ke stažení). Úhrada za odlehčovací služby je hrazena zálohově v den nástupu do pokladny poskytovatele. Ve výjimečných případech může být po dohodě s Poskytovatelem zaplacena úhrada na účet poskytovatele.

Při předem oznámené nepřítomnosti má uživatel nárok na vrácení příslušné části úhrady. Vratky za neodebranou stravu, ubytování a úkony péče, jsou součástí měsíčního vyúčtování, při ukončení pobytu jsou vyúčtovány a proplaceny v den ukončení pobytu nebo nejpozději do 15. dne od ukončení pobytu. Vratky jsou vyplaceny v hotovosti nebo na účet uživatele.


d) Pracovní postupy

pro jednotlivé úkony odlehčovací službyadmin: Tomáš Pelc