posk

Informace pro zájemce o sociální službu


Základní informace o poskytování pečovatelské služby Vám poskytne sociální pracovnice na telefonním čísle 558 417 309 nebo na mobilním čísle 731 659 187, případně e-mailu sluzby@penzion-fm.cz, anebo osobně v sídle Penzionu pro seniory Frýdek-Místek na adrese Lískovecká 86, 738 01 Frýdek-Místek – po předchozím telefonickém dojednání termínu schůzky.a) Podání žádosti o poskytnutí sociální služby

Před uzavřením smlouvy o poskytnutí sociální služby dochází k jednání o přijetí se zájemcem a podání písemné žádosti (viz Formuláře ke stažení).

Jednání se zájemcem může probíhat:

Jednání se zájemcem probíhá vždy za účasti osoby (zájemce), která má o službu zájem. V případě omezení svéprávnosti zastupuje zájemce soudem ustanovený opatrovník, vždy však za přítomnosti samotného zájemce o službu.

Zájemce je seznamován s nabízenou službou a vnitřními pravidly pro poskytování služby. Na základě potřeb a přání zájemce jsou definovány jeho osobní cíle a vymezen Rozsah a způsob poskytování sociální služby, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí sociální služby.


Důvody pro odmítnutí uzavření smlouvy:

V případě nedostatečné kapacity je žádost o poskytování pečovatelské služby zařazena do Databáze (pořadníku) žadatelů. O zařazení do pořadníku je zájemce písemně informován.


b) Smlouva o poskytnutí sociální služby

Pokud dojde ke shodě mezi zájemcem a poskytovatelem sociální služby, tzn., že Penzion pro seniory Frýdek-Místek je schopen napomoci při naplňování potřeb zájemce a zájemce akceptuje podmínky poskytování těchto služeb, dochází k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby.

Uzavřením smlouvy se upravují vztahy mezi zájemcem a Penzionem pro seniory Frýdek-Místek, tj. stanovují se bližší podmínky poskytování sociální služby.

Smlouva obsahuje: označení smluvních stran, ujednání o druhu sociální služby, rozsah a způsob poskytování služby, místo a čas poskytování služby, výši a způsob úhrady, ujednání o dodržování vnitřních pravidel, podmínky ukončení sociální služby, výpovědní důvody a výpovědní lhůty, doba platnosti smlouvy, závěrečná ustanovení.

Sociální pracovnice podrobně seznámí zájemce s obsahem smlouvy, adekvátním způsobem zájemce s omezením svéprávnosti či zájemce s poruchou zraku nebo sluchu.


c) Informace o úhradách

Úhrada za poskytované služby je stanovena sazebníkem úhrad za úkony pečovatelské služby (viz. Formuláře ke stažení). Vyúčtování a úhrada služeb probíhá hotovostně do pokladny poskytovatele nebo bezhotovostně na účet poskytovatele na základě vyúčtování skutečně odebraných služeb odsouhlasených Uživatelem v Záznamovém listu úkonů pečovatelské služby pro daný měsíc.


d) Pracovní postupy

pro jednotlivé úkony pečovatelské službyadmin: Tomáš Pelc